Aufruf Persisch

#unteilbar
برای جامعه ای باز و آزاد – آری به همبستگی، نه به جداسازی و دور راندن

در حال حاضر گفتمان سیاسی دگردیسه می شود: راسیسم و تنفر در جامعه پذیرفته تر می شوند. چیزهایی که تا چندی پیش نه گفته می شدند و نه فکر، امروز به واقعیت های کریه تبدیل شده اند. انسان دوستی، حقوق بشر، آزادی مذاهب و دولت قانون مند به وضوح مورد حمله قرار می گیرند. این حمله ای است به تمام جامعه، به ما.
ما اجازه نخواهیم داد که دولت رفاه، مهاجرت، فرار و پناهندگی به عنوان مسائل متضاد معرفی شوند. ما دربرابر محدود کردن حقوق اساسی مقاومت می کنیم.
ما نباید اجازه دهیم تا مرگ انسان ها در راه فرار به اروپا معمولی شود. گرایش های ناسیونالیستی در اروپا ، که با همبستگی مخالف اند و خواهان جداسازی، هر روز قوی تر می شوند. انتقاد به وضع ضد انسانی موجود فرار از واقعیت ها نامیده می شود. دولت ها قوانین امنیتی و کنترلی را تشدید می کنند تا قدرت خود را نشان دهند. همزمان خدمات اجتماعی کاهش می یابند. میلیون ها شهروند با مشکلاتی در گریبان اند که از ممانعت دولت ها در سرمایه گذاری در بخش بهداشت، خدمات سال مندان و کودکان منشع می گیرد.
انسان های بی شماری هر سال خانه خود را از دست می دهند. انتقال سرمایه از پایین به بالا از زمان سیاست های آگندای 2010 شروع شده و تشدید شده است. نتیجه آن فقر و بخش عظیمی از سیستم کاری است که در آن مزد های پایین پرداخت می شود.

ما مقاومت می کنیم!
ما خواستار جامعه ای باز و بر پایه همبستگی هستیم. جامعه ای که حقوق بشر در آن تقسیم ناپذیر اند، جامعه ای که در آن هر انسانی بتواند آن جوری که بخواهد زندگی کند.
ما با هرگونه تبعیض و نفرت پراکنی مخالفیم: راسیسم ضد مسلمانان، یهودی ستیزی، کولی ستیزی، زن ستیزی و گرایش های ضد کویر LGBTIQ*.
ما بسیاریم
ما زیادیم، کسانی که فعال اند. در مرزهای اروپا، در کارهای داوطلبانه در هایم های پناهجویان، در جنبش های کویر، فمینستی و ضد راسیسم، در سندیکاها، در گروه های همسایگی، ان جی او ها، کانون ها، مراکز مذهبی. در فعالیت علیه کمبود خانه، علیه گران شدن اجاره ها، علیه کمبود خانه های سالمندان، علیه کنترل فراگیر و تشدید قوانین امنیتی، علیه کم شدن حقوق پناهجویان. ما فعالیم، ما مقاومت می کنیم، ما با تبعیض و جداسازی می جنگیم.
ما جامعه ی همبستگی ایم. ما خودمان را نشان خواهیم داد. 13 اکتبر در برلین.

#تقسیم ناپذیر
تظاهرات
برای جامعه ای باز و آزاد – آری به همبستگی، نه به جداسازی و دور راندن
13 اکتبر 2018، ساعت 13، برلین
برای اروپای حقوق بشر و عدالت اجتماعی
برای همبستگی، علیه راسیسم و جداسازی
برای حق آمدن و ماندن
برای جامعه گوناگون و آزاد

‫‪unteilbar‬‬ ‫‪#‬‬ ‫–‬ ‫آزاد‬ ‫و‬ ‫باز‬ ‫ای‬ ‫ھ‬ ‫جامع‬ ‫برای‬‫راندن‬ ‫دور‬ ‫و‬ ‫جداسازی‬ ‫بھ‬ ‫نھ‬ ‫ھمبستگی‪،‬‬ ‫بھ‬ ‫آری‬